top of page

תנאים כללייים לרישום (המהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה):

הזמנות נופש/ טיול חד יומי בארץ (עפ"י חוק הגנת הצרכן). בעת ביטול השתתפות בנופש/טיול או כל פעילות אחרת 14 יום לאחר מועד ההזמנה יחוייב כל ביטול בדמי ביטול מלאים. בעת ביטול השתתפות בנופש/טיול  או כל פעילות אחרת באם נותרו  7ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) או פחות לפני מועד הנופש/טיול יחוייב בדמי ביטול מלאים.
חריגים: באם עוד לא עברו 14 יום ממועד ההזמנה ונותרו למעלה מ 7 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) עד מועד הטיול יחוייב בדמי ביטול בסך 50 ש"ח להזמנה לנופש או 5% (הנמוך מביניהם) בתוספת עלות דמי ביטול חיוב האשראי . (דמי ביטול העסקה בחברת האשראי הסולקת עומדים על 50 ש"ח דמי פעולת הביטול בתוספת 2% + 0.5% לכל תשלום.
לתשומת לבכם, משרד ההרשמה יטפל אך ורק בהודעות על ביטולים, המגיעים בכתב ובצירוף הקבלה המקורית, לא נוכל לטפל בהודעות המגיעות בכל צורה אחרת. מוסכם בזאת כי מועד ההודעה על ביטול יהא מועד קבלת ההודעה בפועל ובכתב  במשרדי ההרשמה.
טיולי מאור וחברת מאור היי טק בע"מ שומרת לעצמה הזכות לבטל, לקיים חלקית או לא לקיים בכלל נופשון או טיול בהודעה מראש של 24 שעות ממועד הטיול/נופש. מוסכם בזאת כי האתרים, תנאי הלינה והמסלולים ניתנים לשינוי על פי תנאי מזג האוויר, המצב הבטחוני, לוח זמנים וכמות המשתתפים. כל המחירים המצויינים הינם לאחר הנחת חבר מועדון, במידה ואינך חבר מועדון תחוייב ב 10 ש"ח לאדם באופן חד פעמי, חברות המועדון הינה לשנה מיום החיוב.


הצהרת המטייל/נופש: הנני מצהיר בזאת כי אין כל מניעה בריאותית להשתתפותי, ידוע לי כי באחריותי לוודא כי המזון במידה ומוגש בפעילות הנ"ל תואם את מגבלותי הרפואיות במידה ויש כאלה, הנני מסיר כל אחריות מהחברה לכל בעיה רפואית במידה ויש כזאת שתחול ו/או תחריף כתוצאה מהפעילות אליה נרשמתי, ידוע לי כי אין באחריות החברה לספק לי שרותי בריאות מעבר לעזרה ראשונה וכי כל טיפול רפואי כולל טיפול המחייב פינוי באמבולנס או כל אמצעי אחר הינו על אחריותי ועל חשבוני. הנני מתחייב לנהוג בהתאם לכללי הבטיחות והוראות המדריכים/מלווים וכדומה. ידוע לי כי התנאים הכלליים לרישום/השתתפות הומצאו לעיוני, וכי כל האמור לרבות התקופה, הימים, הנסיעות, האתרים, תנאי הלינה,הטיסות, וכל תנאי אחר המפורטים בהסכם זה מקובלים עלי. ידוע לי כי התנאים הנ"ל מהווים תנאי להשתתפותי.
הנני מאשר כי הוצג לי המידע אודות תנאי לינה/בתי המלון וכי טיולי מאור הינם המתווך בלבד ביני לבין שרותי הלינה/בתי המלון טיולי מאור ואינם אחראים על מתן השירותים איכות השהייה בפועל כל תלונה אודות איכות השרות / החדר וכיו"ב באחריות בית המלון/ספק הלינה.***הנחת חבר במקרה שהתקבלה הנחת חבר בעת הרישום הלקוח מתחייב להישאר מנוי לקבלת מסרונים/דואר אלקטרוני וכו למשך 3 חודשים מיום הטיול לפחות אחרת תקוזז ההנחה ויחוייב המחיר המלא.


מטייל/נופש נכבד - באחריותך לוודא שעה ונקודת איסוף יומיים לפני מועד הטיול/נופש
יש להגיע בזמן לנקודת האיסוף, לא נוכל להמתין למאחרים ולא יינתן זיכוי בגין אי הגעה מסיבה כלשהיא


 

bottom of page